תכנון נופי

תכנון סטטוטורי לתב"ע והכנת נספח נופי 

נספח נוף ופיתוח בקנה מידה 1:1,250 והוראות התוכנית 

שלבי התכנון כוללים:

 • עריכת בירורים מוקדמים: ביקור באתר, ריכוז נתונים קיימים, ניתוח תוכניות קיימות בכל רמות התכנון, בדיקת השפעות השטחים הגובלים באתר, בדיקות מוקדמות של היועצים בצוות התכנון ואם יש צורך הכנת רקע לסקרים נוספים.

 • ניתוח הנתונים שנאספו בשלב הקודם, הגדרת הצרכים והבעיות שאותן יש לפתור

 • הכנת חלופות הנבדלות הן בהקשרן עם הסביבה והן באופי הפיתוח של האתר עצמו

 • בחירת חלופה מועדפת להמשך תכנון מפורט

 • עיבוד החלופה הנבחרת לתב"ע

 • הכנת מסמך מסכם המתייחס לכל רכיבי הנספח

 • במידת הצורך, תיקון התוכניות והגשתן לוועדה המקומית ולוועדה המחוזית

 • תיקון הנספח בהתאם לסיכום עם הוועדה המקומית ועם הוועדה המחוזית עד לקבלת תוקף

נספח נופי לקריית הממשלה בירושלים

תכנית בינוי ופיתוח

תוכנית הבינוי והפיתוח מספקת פירוט בינוי ופירוט הנדסי לתב"ע ומשמשת בסיס תכנוני שממנו נגזרת התב"ע לפני עיבודה הסופי. 

הכנת התוכנית מתבצעת בקנה מידה של 1:500 והיא מהווה נספח מנחה לתב"ע.

 

שלבי התכנון כוללים:

 • לימוד התב"ע והוראותיה, ביקורים משלימים בשטח התכנון וסביבתו, חקירה משלימה לגבי משתנים בשטח

 • הכנת חלופות (שתיים לפחות) לתוכנית הבינוי. בהתאם לצורך יוכנו לכל חלופת בינוי חלופות משנה של כל אחד מרכיבי התשתית

 • בחירת חלופה מועדפת

 • עיבוד החלופה הנבחרת לתוכנית בינוי בקנה מידה של 1:500

 • ליווי תכנון מפורט של זכייני מכרז השיווק עד להוצאת היתרי בנייה

תכנית בינוי ופיתוח לשכונת נוה נוי בבאר שבע

landscape architect, prisma landscape architecture, landscape planning